امتحانات میان ترم نیمسال اول 98-97

ردیف

نام درس

تاریخ میان ترم

1

آیین دادرسی کیفری 1

11/9/97

2

آیین دادرسی مدنی 1

11/9/97

3

آیین دادرسی کیفری 2

11/9/97

4

آیین دادرسی مدنی 3

11/9/97

5

حقوق مدنی 5

14/9/97

6

علم النفس

5/9/97

7

روانسنجی

6/9/97

8

روانشناسی صنعتی سازمانی

7/9/97

9

احساس و ادراک

30/8/97

10

آمار توصیفی

13/9/97

11

روش تحقیق

14/9/97

12

مباحث اساسی در روانشناسی 1

12/9/97

13

حقوق جزای عمومی 2

5/9/97 ساعت 15 تا 17

14

روانشناسی یادگیری

11/9/97 ساعت 15

6 فصل اول

15

روانشناسی تربیتی

11/9/97 ساعت 17

6 فصل اول

16

روانشناسی اعتیاد

12/9/97 ساعت 13:30

5 فصل اول

17

روانشناسی اجتماعی

12/9/97 ساعت 14

5 فصل اول

18

انگیزش و هیجان

19/9/97 ساعت 15

فصل های 1،2،5،6،7

19

متون حقوقی 2

7/9/97 ساعت 15

20

معرفت شناسی

7/9/97

21

انسان شناسی

21/9/97

22

اساسی 1

14/9/97 ساعت 10

23

اساسی 2

14/9/97 ساعت 10

24

اساسی 3

14/9/97 ساعت 10

25

حقوق بین الملل عمومی 1

21/9/97 ساعت 17

26

روانشناسی سالمندی

12/9/97 ساعت 14

27

روانشناسی شناختی

14/9/97 ساعت 14

28

روانشناسی خانواده

18/9/97 ساعت 14

29

روانشناسی شخصیت

20/9/97 ساعت 14

30

رشد 2

21/9/97 ساعت 14

31

تاریخچه و مکاتب

24/9/97 ساعت 14

32

آسیب روانی 2

26/9/97 ساعت 14

33

حقوق مدنی 6

6/9/97 ساعت 8

تا اول فصل اجاره

34

حقوق تجارت 1

6/9/97 ساعت 13

تا اول فصل دوم  تاجر

35

روش تحقیق

7/9/97 ساعت 8

تا اول فصل ششم

36

مدنی 7

7/9/97 ساعت 8

مباحث وکالت و ضمان

37

مدنی 8

7/9/97 ساعت 8

مباحث شفعه و وصیت

38

حقوق اداری 2

11/9/97 ساعت 10

39

حقوق مدنی 1

11/9/97 ساعت 13

40

حقوق تطبیقی

12/9/97 ساعت 10

41

ادله اثبات دعوی

12/9/97 ساعت 13

42

حقوق فضای مجازی

14/9/97 ساعت 15

43

متون حقوقی 2

7/9/97 ساعت 15

44

روانشناسی در حدیث

12/9/97 ساعت 09:30 ، 6 فصل اول

45

روانشناسی در قرآن

20/9/97 ساعت 16:30

46

روانشناسی تجربی

27/9/97 ساعت 09:30 ، 7 فصل اول

47

اصول حسابداری 1

19/9/97 ساعت 8

48

حسابداری صنعتی 2

19/9/97 ساعت 8

49

میانه 1

19/9/97  ساعت 8

50

زبان عمومی

19/9/97 ساعت 16 ، 4 درس

51

فیزیولوژی اعصاب و غدد

20/9/97

52

متون حقوقی 4

14/9/97

 

 

 

53

فارسی

18/9/97  ، از درس 1 تا 25 ساعت 17

53

دانش خانواده

21/9/97 ساعت 8

54

فرهنگ و تمدن

21/9/97 ساعت 8

55

اندیشه 1

21/9/97 ساعت 8

56

اندیشه 2

21/9/97 ساعت 8

57

اخلاق اسلامی

21/9/97 ساعت 8

58

انقلاب اسلامی ایران

21/9/97 ساعت 8

59

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24/9/97 ساعت 10

60

حقوق سازمانهای بین الملل

24/9/97 ساعت 10

61

حقوق بین الملل عمومی 2

24/9/97 ساعت 10

63

جزای اختصاصی 1

21/9/97 ساعت 15

64

جزای اختصاصی 3

21/9/97 ساعت 15

65

پزشکی قانونی

20/9/97 ساعت 15

66

جزای عمومی 1

18/9/97 ساعت 8

67

جرم شناسی

18/9/97 ساعت 8

 

بيشتر