امتحانات میان ترم نیمسال دوم97-96

ü     فارسی عمومی : از درس 1 تا 16 مورخ 97/1/29 می باشد.
ü     بهداشت روانی: 97/2/16
ü     روانشناسی اجتماعی کاربردی: 97/2/24
ü     روانشناسی شناختی: 97/3/2
ü     روانشناسی شخصیت: 97/3/1
ü     مشاوره شغلی و حرفه ای: 97/2/5 ساعت 10
ü     مبانی مشاوره و راهنمایی: 97/2/9 ساعت 10
ü     حقوق تجارت 1: 97/2/2 ساعت 10
ü     مقدمه علم حقوق: 97/2/2 ساعت 10
ü     بزهکاری اطفال 1: 97/2/2 ساعت 10
ü     حقوق مدنی 6: 97/2/2 ساعت 8
ü     متون فقه 3: 97/2/2 ساعت 8
ü     ۲۷فروردین ساعت ۳: روانشناسی اجتماعی
ü     ۲۹فروردین ساعت ۵: تغییر رفتار کودکان
ü     ۴اردیبهشت ساعت ۳: روانشناسی تربیتی
ü     ۱۰اردیبهشت ساعت ۵ : روانشناسی دین
ü     ۱۱اردیبهشت ساعت ۵: انگیزش و هیجان
ü     ۱۷اردیبهشت ساعت ۵: روانشناسی سیاسی
ü     حسابداری پیشرفته 2 : 97/2/10 ساعت 8، فصل 1 و 4
ü     مباحث جاری در حسابداری: 97/2/10 ساعت 11، فصل 1 و 2
ü     روانشناسی تحولی 1: 97/2/3، ساعت 8، فصول 1،2،3،7
ü     روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2: 97/2/3 ساعت 10، فصول 1،2،3
ü     کاربرد آزمونهای روانی 1: 97/2/10 ساعت 10، فصل 1 تا 5
ü     متون فقه 1: 97/2/9 ساعت 10
ü     متون فقه 2: 97/2/9 ساعت 10
ü     حقوق مدنی 2: 97/2/9 ساعت 8
ü     حقوق تجارت 2: 97/2/16 ساعت 8
ü     اصول فقه 1: 97/2/3 ساعت 8
ü     آیین دادرسی مدنی 2: 97/2/3 ساعت 10
ü     حقوق مدنی 1: 97/2/3 ساعت 10
ü     میانه 2: 97/2/2 دو فصل اول
ü     مالیه عمومی رشته حقوق: 97/2/2 از فصل 9 تا 16
ü     زبان تخصصی 2 رشته حسابداری : 97/2/19
ü     مباحث اساسی 1: 97/2/24 چهارفصل اول
ü     آمار توصیفی: 97/2/24 پنج فصل اول
ü     مباحث اساسی در روانشناسی 1: 97/2/24
ü     آسیب شناسی روانی 1: 97/2/26 فصلهای 1،4،5
ü     اصول بالینی: 97/2/26 فصلهای 5،6،7
ü     آمار استنباطی: 97/2/25
ü     نظریه ها و فنون مشاوره: 97/2/25 چهارفصل اول
ü     فیزیولوژی اعصاب و غدد: 97/2/18
ü     انسان از دیدگاه اسلام: 97/2/19 ساعت 8
ü     معرفت شناسی: 97/2/19 ساعت 8
ü     انقلاب اسلامی ایران: 97/2/19 ساعت 8
ü     فرهنگ و تمدن اسلامی : 97/2/19 ساعت 8
ü     اندیشه اسلامی 1: 97/2/19 ساعت 8
ü     اندیشه اسلامی 2: 97/2/19ساعت 8
ü     اخلاق اسلامی: 97/2/19 ساعت 8
ü     دانش خانواده: 97/2/19 ساعت 8
ü     حقوق تطبیقی: 97/2/16 ساعت 8
ü     حقوق تجارت 3: 97/2/16 ساعت 8
ü     حقوق کار: 97/2/16 ساعت 8
ü     آمار و کاربرد آن در مدیریت: 97/2/17 فقط فصل 2
ü     حقوق جزای اختصاصی 1: 97/2/25 ساعت 8
ü     ✅کیفرشناسی: 97/2/25 ساعت 8
ü     ✅حقوق ثبت: 97/2/25 ساعت 8
ü     ✅ادله اثبات دعوی: 97/2/24 ساعت 15
ü     ✅حقوق بشر در اسلام: 97/2/24 ساعت 17
ü     حقوق بین الملل عمومی۱سه شنبه مورخه ۲/۱۸ساعت
ü     ۱۳حقوق بین الملل عمومی(۲)۳/۱ساعت ۱۳
ü     ،سازمانهای بین الملل۲/۳۰وحقوق اساسی(۲)۲/۳۰ساعت ۱۳
ü     قوق جزای عمومی 3: 97/2/24 ساعت 15
ü     ✅ آیین دادرسی کیفری 2: 97/2/24 ساعت 17
ü     ✅آیین دادرسی کیفری 1: 97/2/25 ساعت 13
ü     ✅حقوق جزای اختصاصی 3: 97/2/25 ساعت 15
ü     وانشناسی فیزیولوژی: 97/2/24
ü     ✅فارسی عمومی: 97/2/16 از اول درس 17 تا آخر کتاب ساعت 14
ü     ✅ متون حقوقی 1: 97/2/19
ü     روانشناسی فیزیولوژیک آقای دکترزاهدی فر۲/۲۴
ü     متون تخصصی ۲با اقای راه چمندی در مورخه ۹۷/۰۲/۲۲ساعت ۱۳
ü     تاریخچه و مکاتب در روانشناسی با خانم جلیلی روز یکشنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۳ساعت ۱۳/۳۰
ü     اصول حسابداری 1 مورخ 97/2/23 ساعت 13
ü     ✅ پیشرفته 1 مورخ 97/2/23 ساعت 14 (حسابداری شعب)
ü     ✅صنعتی 1 مورخ 97/2/23 ساعت 15 (فصل اول و مرحله هزینه یابی )
ü     مبانی روش تحقیق، مبانی جامعه شناسی، مورخ 97/2/26 ساعت کلاسی
ü     آیین دادرسی مدنی 1 مورخ 24/2/97 ساعت 13:30 (از اول کتاب تا صفحه 60 و از صفحه 100 تا 180)
بيشتر