لیست دانشجویانی که گواهینامه موقت انها صادر گردیده :


لیست دانشجویان فارغ التحصیل دارای گواهینامه موقت پایان تحصیلات

نام و نام خانوادگی

رشته

فاطمه حطیطه

حقوق

امیر احمدآبادی

حقوق

شمسیه مسافریخوش

الهیات

فاطمه ماه خان مقدم

الهیات

یونس کیوانلو

حقوق

ناهید انداده

الهیات

مجتبی غلامی

حقوق

حسینعلی دستورانی

حقوق

مریم راه چمنی

حسابداری

فهیمه جلمبادانی

حسابداری

سمیرا جغتایی

حسابداری

عذرا جبله

حسابداری

محبوبه سکاکی

حسابداری

زهرا خداشاهی

حسابداری

طیبه صالحی نژاد

حقوق

مجتبی صمیمی نیا

حقوق

سمیرا قزی

حقوق

زهره رحمانی

حسابداری

زهرا فراشیانی

الهیات

فریبا سلطانیان

الهیات

فرزانه کشکی

حقوق

افسانه خوش سیمای زعفرانیه

حقوق

زهره ملایجردی

حقوق

صغری چنارانی

حقوق

سمیرا صدخروی

حقوق

خلیل الله داوری

الهیات

منصور شهرستانکی

حقوق

صغری سیرغانی

حقوق

علیرضا حارث ابادی

الهیات

طاهره مرادی

الهیات

صادق عباسی

الهیات

زهرا صابری اول

حقوق

حسین عباس ابادی

حقوق

زهرا صدوقی فر

حقوق

بتول فریمانه

حسابداری

لیلی گفتی

حسابداری

مریم قلعه نوی

الهیات

اعظم یوسف ابادی

الهیات

ابوالقاسم شاکری

الهیات

معصومه زرقانی

حقوق

شهربانو عرفانی نیا

حقوق

زهره برغمدی

حقوق

مریم خراعی

حقوق

سمانه زرقانی

حقوق

محسن حسین ابادی

حسابداری

زهرا ابوچناری

حقوق

زهرا مزینانی

الهیات

اصغر حسینی

حقوق

محمد برخوردار

حقوق

فهیمه نجفی

حقوق

اکرم خسروجردی

حقوق

مریم سیدابادی

الهیات

سمیه فرنام

حقوق

عطیه بنی فضل

حقوق

هادی محمود ابادی

حقوق

مینا روحی

حقوق

مهدیه جغتایی

حقوق

مرضیه قنبرابادی

حقوق

زهره سادات حسینی

حقوق

نجمه کیوانلو

حقوق

حسین موسوی

حقوق

حمید فتح ابادی

الهیات

امیر حکمی

حقوق

معصومه فسنقری

الهیات

سعیده ابویسانی

الهیات

مرتضی ارغوانی

الهیات

حسن فتح ابادی

الهیات

سمیرا لنگری

الهیات

فاطمه جبله

حسابداری

مصطفی ایمانی

حسابداری

زهرا دستورانی

الهیات

احمد محمدی

الهیات

محسن قلعه نوی

حسابداری

مریم کهنه

الهیات

طاهره حجتی زاده

الهیات

رقیه دستورانی

حسابداری

میثم کیوانلو

حسابداری

علیرضا کیخسروی

حسابداری

فاطمه یزدی

الهیات

اکرم عباس ابادی

الهیات

اسماعیل ابوچناری

الهیات

محمد طاغونی

الهیات

ملوک حسن زاده

الهیات

هادی ال محمد

الهیات

ماندانا شاهی

الهیات

سمانه حقیقتی فر

حقوق

مریم فرقانی

حقوق

هادی فهیمی فر

حقوق

سمیرا ریوندی

الهیات

فریبا جنیدی

الهیات

زهرا سادات جغتایی

الهیات

حسن شجیعی

حسابداری

ام کلثوم نهاردانی

الهیات

مهری موحدی پور

الهیات

جلال میرحسینی

حقوق

موسی الرضا حق طلب

حسابداری

مهری عباسی ثانی

الهیات

زهرا زمندی

الهیات

حسین زردادی

حقوق

محبوبه جاورتنی

حسابداری

مرتضی جلال زاده

حسابداری

معصومه کوهستانی

حسابداری

شهربانو دزنردی

حسابداری

ملیحه بلوکی

الهیات

فاطمه صادقی

الهیات

نسرین فراشیانی

الهیات

عبدالله شوشی نسب

الهیات

فریبا دولت ابادی

حسابداری

حامد کیوانلو

حسابداری

طیبه سهرابی

حسابداری

نرجس حسینی

حسابداری

جواد رستگاری فرد

حسابداری

جواد جوادی فر

حسابداری

حبیب دارابی

حسابداری

قدسیه سپاهی

الهیات

مریم مشکانی

الهیات

زهرا خرم نژاد

الهیات

اتنا یوسف ابادی

حقوق

علی برغمدی

حقوق

محمد علی کروژده

حقوق

ازاده رضایی

حقوق

رضا تاتار

حقوق

مریم بلوچی

حقوق

الهه ازادواری

حقوق

جمال خاتمی فر

حقوق

فاطمه ناطقیان

حسابداری

هاجر خالقی

الهیات

مرضیه شمس ابادی

الهیات

حسین اردمه یی

حقوق

امنه خیرابادی

حقوق

زهره بینقی

حقوق

الهام اعتصامی فر

حقوق

نرگس بلوچی

حقوق

اسماعیل بهمن ابادی

حقوق

عاطفه ذوالفقاری

حقوق

زهره جمالی

حقوق

جواد پورسخاوت

الهیات

فاطمه انداده

الهیات

محمد یحیی ابادی

حقوق

حسن ناظمی پور

حقوق

محدثه نامنی

حقوق

نجمه فرح بخش

حسابداری

مریم داس زرین

حقوق

سمیه رست

حقوق

صغری زرقانی

حقوق

حسن جغتایی

حقوق

زهرا جلمبادانی

حسابداری

الهام حطیطه

حسابداری

عاطفه داورزنی

حسابداری

محبوبه سلطانی

حسابداری

لیلا قرائی

حسابداری

محمد شجاع

حسابداری

سمیه رضایی

الهیات

مریم پیرزاده

الهیات

مریم حسین زاده

الهیات

بهاره شرفخانی

الهیات

علی اکبر شوشتری

حقوق

داوود کلاته اقا محمدی

حقوق

زهرا گفتی

الهیات

ابراهیم منیدری

الهیات

علی اکبر اطهریمنش

حقوق

ابوذر سلیمانی پور

حقوق

هادی کلاته

حسابداری

علی دلاوری

حسابداری

محبوبه جغتایی

حسابداری

سمانه محمدی سلجوقی

حسابداری

محسن فرجی

حقوق

حسین استاجی

حقوق

راحیل فضلی

حقوق

عاطفه خداشاهی

حقوق

علی ابویسانی

حسابداری

اعظم نودهی

حسابداری

پریسا اصغر پور

حسابداری

هادی عارفخانی

حقوق

عباس نوازی

حقوق

فاطمه نعیم ابادی

الهیات

مرضیه وحدتی خواه

الهیات

فاطمه عاقبتی

الهیات

زهرا بیات

الهیات

یحیی وطن پرست

حقوق

حسن پور امینی

الهیات

معصومه کسکنی

حسابداری 94/7/21

فاطمه شجاع خفاجه

حسابداری 94/7/21

ملیحه راه چمندی

حسابداری 94/7/21

زهرا عزیززاده

حقوق 94/8/11

ملیحه خاکسار

حقوق 94/8/11

اصغر رادفر

حسابداری 94/8/11

مصطفی کیخسروی

حسابداری 94/8/11

مرجان ابارشی

حسابداری 94/8/11

سمانه فلاحت

حقوق 94/8/11

مهدی بشارتی فر

حقوق 94/8/11

محمدرضا ارگ شاه قلی

حقوق 94/8/11

محمد نظری

حقوق 94/8/11

فاطمه زادمهر

حقوق 94/8/11

سعید آذری

حقوق 94/8/11

مهدی نعیم زاده

حقوق 94/8/11

رقیه سهرابیان

حسابداری 94/8/11

زهرا محمدپور

حسابداری 94/8/11

رضا اوحدی

حقوق 94/8/11

علی مزاری

حقوق 94/8/11

وجیهه فدایی نسب

حقوق 94/8/11

سعیده سادات سیدی مقدم

حقوق 94/8/11

فاطمه غلامی

حقوق 94/8/11

مرتضی ظریفی علی اباد

علوم قرآن

امیر عباس عنایتی

حقوق

آزاده نزل ابادی

حسابداری

اعظم جغتایی

حسابداری

اعظم نودهی

حسابداری

پریسا اصغر پور

حسابداری

هادی عارفخانی

حقوق

عباس نوازی

حقوق

زهره ابویسانی

حسابداری

علیرضا حاجی آقا بابایی

حقوق

الهه ته بندی

الهیات

فاطمه فرهید

الهیات

فریبا جغتایی

الهیات

فاطمه هادیان

الهیات

فاطمه ف220:235رزان فر

حسابداری

علی خداشاهی

الهیات

مرضیه دستورانی

حسابداری

مجتبی کیوانلو شهرستانکی

حقوق

احمد برزویی

حقوق

زهرا صادقی بنده قرائی

حقوق

نجمه درودی

حقوق

حسین بهرآبادی

حسابداری

اصغر دیانتی

حقوق

الهه عریضی

الهیات

جلال صبوری نیا

حقوق

وجیهه زمندی

حسابداری

عاطفه فشتنقی

الهیات

محمدرضا زمانی

الهیات

الهه فرجاد فر

حسابداری

زهرا سادات موسوی متین

حقوق

فریبا اکبر ی رمضانی

حقوق

سعید لطفی مقدم

حقوق

مصطفی شاکری

حسابداری

ملیحه ابویسانی

روانشناسی

مهدیه آموزگار

حسابداری

اصغر دیانتی

حقوق

زهرا سامقانی

حسابداری

رویا ارجمند

حقوق

معصومه فسنقری

الهیات

مهدی فریمانه

الهیات

زهرا باغانی

حقوق

سحر طائفی

حسابداری

محمد ابوچناری

حقوق

فاطمه انصاری عرب

حقوق

حسن براتی

حقوق

الهه حسن ابادی

الهیات

علیرضا زمندی

حسابداری

فاطمه باشتنی

حسابداری

علی قلی زاده مقدم

حقوق

امین جغتایی

حقوق

رضا عزیزی فر

حقوق

مهدی طزری

حسابداری

امیر برومند نسب

حقوق

لیلی کهنه

حقوق

علی اکبر الهی منش

حقوق

حسین رامشینی

روانشناسی

محمد بیدارمغر

حقوق

معصومه ابوچناری

حسابداری

قربانعلی کیوانلو

حقوق

کلثوم کهنه

حسابداری

سمیرا تاوانه

حقوق

هادی مطهری نژاد

حقوق

نرگس خاتون جنت ابادی

روانشناسی

مرضیه رحیمی

الهیات

بهناز مختاری

حقوق

محبوبه شعبان زاده

حقوق

تکتم اسماعیل پناه

حقوق

فاطمه ابویسانی

روانشناسی

مریم جنگجو

حقوق

محمود نودهی

الهیات

ندا تشکری

حقوق

مهدی عروض

حقوق

ناصر جغتایی

حقوق

امید میرزایی

حقوق

طیبه جغتایی

حقوق

زهرا جبله

حقوق

محمدرضا زمندی

حقوق

ملیحه سادات حسنی نژاد

حقوق

سید حسین خداشاهی

حقوق

شادی کیوانلو شهرستانکی

حقوق

محمد خداشاهی

حقوق

یاسر جهان پاک

حقوق

سید علی حسنی پور

الهیات

فاطمه محبی فر

الهیات

جواد خشنودی

حسابداری

حسن نصراللهی

حسابداری

جمیله شیرخانی

حسابداری

مهران فراشیانی

روانشناسی

ابوالفضل خیرابادی

روانشناسی

زکیه بتوئی

حقوق

محسن ظهوری

حقوق

مریم کل میشی

حقوق

ایرج منفردی

حقوق

ارزو تاج ابادی

حسابداری

ملیحه جغتایی

روانشناسی

حسین شم ابادی

حقوق

حسین محمدی

حقوق

فاطمه مقصودی

روانشناسی

رقیه پناهنده

حسابداری

زهرا اکبری

روانشناسی

میثم راه چمنی

حسابداری

سمانه درخشان

حقوق

زینب ابویسانی

روانشناسی

رضا جمشیدی

حقوق

مصطفی زمندی

حقوق

راضیه مسافر یخوش

روانشناسی

سمیه جغتایی

حسابداری

مژگان ابراهیمی

حسابداری

زهرا عنبرستانی

حقوق

معصومه آذران

حسابداری

زهرا عفتی نسب

حقوق

زینب مبشری نسب

روانشناسی

فاطمه عرف پور

روانشناسی

نورمحمد مهربانی

الهیات

مسعود جغتایی

حقوق

سکینه رحیمی خفاجه

حقوق

احمد دستورانی

حسابداری

زهرا حسینی فر

حقوق

عباس فریمانه

حقوق

رضا حسینی

حقوق

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر