انتخاب واحد ترم مهر از تاریخ 1401/05/18 لغایت 1401/05/28 قابل توجه دانشجویان در فرصت انتخاب واحد باید دروس خود را انتخاب کنند در غیر اینصورت در زمان حذف و اضافه امکام انتخاب واحد نیست و فقط میتوان دروس را حذف یا اضافه کنید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر