تکمیل ظرفیت بدون ازمون بهمن 1401 تکمیل ظرفیت بدون ازمون بهمن 1401 از تاریخ 1401/10/01 تا 1401/10/10 از طریق سایت سنجش انجام میشود ، رشته های واحد جغتای : حسابداری کد 13151 ، حقوق کد 13152 ، روانشناسی کد 13153 ، علوم قران کد 13154 ، فقه و مبانی 13155 ، مددکاری اجتماعی کد 13156 ، مدیریت بازرگانی کد 13157
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر